Perspectiva de gènere

El Pla Comunitari incorpora la perspectiva de gènere de forma transversal en tot el conjunt del programa comunitari, en els projectes, activitats, organització, difusió, estratègies… En aquest sentit, s’han organitzat per punts les línies estratègiques per afrontar el masclisme i enfortir les línies de treball per la perspectiva de gènere i el feminisme en el sí de l’entitat, el Pla Comunitari i en el barri.

 • Posant en valor i reconeixent la centralitat del paper de les dones en la construcció i sostenibilitat de la xarxa de relacions i convivència al barri.
 • Tenint en compte estratègies de conciliació, especialment pel què fa a horaris de participació i dedicació a l’entitat gestora (reunions, trobades, etc.).
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de necessitats i gestió del programa comunitari.
 • Incorporant i visibilitzant el treball de cures en el si de la dinàmica i participació comunitària, i promocionant-ne la seva democratització, això és, el necessari procés d’universalització de les cures fent-ne efectiva una redistribució, assumint-les com a treball reproductiu imprescindible pel conjunt de veïns/es de Verdum on població masculina i recursos/serveis prenguin un paper més actiu: discurs i activitats de sensibilització al voltant de les cures i necessària implicació masculina/visibilització i revisió de situacions de dependència de les persones cuidadores a les taules de treball de “Verdum, Famílies” i “Ser Gran a Verdum” juntament amb els recursos i serveis públics.
 • Es treballa per facilitar la participació a les dones, així es té molt en compte elements estructurals com horaris i espais. Procurant que les reunions siguin compatibles amb les tasques de cura i organització familiar que majoritàriament fan les dones. En cap cas la participació de les mares s’ha de veure limitada per tenir criatures a càrrec per tant s’ofereixen espais de joc i dinamitzen activitats per als infants en trobades, reunions, espais de treball…
 • Promoció d’una cultura participativa no sexista i allunyada de models que reforcen una masculinització de la participació al conjunt d’activitats i espais de treball del Pla Comunitari.
 • Assumpció del Protocol en Contra les Agressions Sexistes en Espais d’Oci de Nou Barris, així com altres instruments i plans estratègics de treball per a la prevenció de violències masclistes, com a eines pròpies a conèixer i utilitzar en el si del Pla Comunitari de Verdum.
 • Generar oferta formativa i de sensibilització al voltant de les violències masclistes, la igualtat de gènere, els feminismes i la qüestió LGTBI en el si dels equipaments de proximitat de Verdum, a les programacions d’activitats de gent gran, joves i adolescents, famílies, així com a la xarxa de recursos, serveis i professionals que treballen al territori.
 • Treballar conjuntament amb les àrees responsables de feminismes i igualtat de gènere de les administracions, així com amb entitats i col·lectius del territori que treballen amb dones i/o al voltant de la igualtat de gènere; facilitant la incorporació i relació amb els espais de treball i col·lectius participants del Pla Comunitari.
 • Promocionar la presència i potenciació de la participació de dones als espais de presa de decisions a l’entitat gestora, així com també la construcció de figures de referència i lideratge femenines tant en l’estructura administrativa-política de l’entitat, com en la participació en el seu si i la seva incidència pública al barri.
 • Vetllar per la paritat en la participació a l’entitat gestora.
 • Ús de llenguatge inclusiu i no sexista.
 • Adhesió a l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència masclista de l’Ajuntament de Barcelona.

Alhora, es treballa conjuntament amb entitats i col·lectius feministes del barri i del districte, com l’Associació Accions Fem, Lola No Estàs Sola, Dones Combatives de Nou Barris, Manada Perifèrika…