Espai famílies

Taula Verdum Famílies

Espai de trobada i treball de referència des d’on s’articulen les actuacions de “Verdum, Famílies”. Constituït en el 2013 com a espai de trobada de diferents professionals de serveis, equipaments i recursos de diversa naturalesa (salut, educació, atenció i assistència social, infància, lleure i món sociocultural, etc.), a partir del 2016 orienta les seves actuacions a partir d’una priorització d’objectius de treball que es desprenen de l’última diagnosi de “Salut als Barris” de l’ASPB. Actualment és una taula de treball que avança i s’orienta de manera comunitària cap a un model aglutinador de mirades no estrictament professionals a partir de la incorporació de joves, famílies i teixit associatiu.

Es compta amb el següent pla de treball:

  • “Famílies, Juguem?”: generació d’una oferta d’activitats en família (adults i infants) construïda a partir de la participació en la planificació de famílies (grup motor veïnal de famílies) i els serveis, equipaments i recursos professionals del territori. Durant el primer semestre de cada curs 2019 i 2020 es treballa el disseny de la programació de cara al segon semestre de curs, executar-la. Entenen el joc com a fenomen i estratègia bàsica de socialització, desenvolupament i benestar humà, les propostes de sessions es caracteritzen per tenir un marcat caràcter lúdic que faciliti l’accessibilitat i gaudeixin de les propostes tant de grans com de petits. Els continguts, però, orbiten al voltant de diferents dimensions i àrees temàtiques (psicomotricitat, dansa, arts plàstiques, música, contes, salut, criança, alimentació…).
  • Habilitats Familiars – Parlem de criança: aquest setembre es tornaran a reeditar diversos cicles d’habilitats familiars per a famílies amb infants de 6 a 11 anys. La proposta ha estat dissenyada de manera compartida entre diferents barris (Guineueta, Turó de la Peira, Can Peguera i Verdum) a iniciativa dels diferents espais de treball comunitari (en el cas que ens ocupa, des de “Verdum, Famílies”) i comptarà amb la presència de professionals de serveis socials i de salut del barri, així com es treballarà en xarxa per a la inscripció i derivació de famílies des de les escoles, CSS, CAP i altres recursos d’atenció especialitzada com el CDIAP-EIPI, EAIA… L’objectiu és aconseguir reeditar de nou els cicles en el pròxim 2020.
  • Projecte “En-Tàndem”: a raó dels indicadors i resultats de “Salut als Barris” pel que respecte a les dificultats formatives i el fracàs escolar, així com les dificultats d’acompanyament familiar en els itineraris formatius dels fills/es, durant el 2016-17 s’estudia i es treballa a “Verdum, Famílies” la naturalesa del fenomen i possibles alternatives als models clàssics de reforç escolar, avançant cap a noves fórmules d’acompanyament educatiu fora de l’hora lectiva. En aquest sentit, una de les fórmules i productes amb els quals s’acaba treballant és amb el projecte “En-Tàndem” de l’AFEV -entitat amb projectes de voluntariat- amb el qual s’articula un projecte de mentoria amb voluntaris universitaris amb nois/noies de 5è i 6è de primària de les escoles del barri. El projecte s’organitza de manera comunitària a partir d’un grup motor amb presència del conjunt d’agents implicats (escoles, Casal de Barri, AFEV, Pla Comunitari, ASPB).

Altres activitats realitzades en aquesta línia al llarg dels anys, han estat:

  • Formació per a professionals.
  • Treball entorn les excursions escolars
  • Diagnòstic Salut al Barri